Abone Bağlantı Bedeli

Abone bağlantı bedeli 656,70 TL + KDV + D.V olup, sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı içingereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden ve ilgili abonedentahsil edilecek bedeldir.

Abone bağlantı bedeli aşağıdaki hususlara göre belirlenir:

  • Abone bağlantı bedeli, konut ve ısınma amaçlı gaz kullanan aboneler için, lisans verilme tarihinden başlamaküzere beş yıl süresince bağımsız bölüm sayısı (BBS), başına KDV hariç azami 570,50 (dört yüz yirmi beş), TLolarak, mal ve hizmet üretim amaçlı gaz kullanan aboneler için ise, münferit bağlantı hattı çekilmesi kaydıyla,boru çapı, boru tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre belirlenen ve Kurul tarafından onaylanantarifeler uygulanır. Kurul onayına tabi tarifelere göre belirlenecek abone bağlantı bedeli, dağıtım şirketininbağlantı için yapmış olduğu harcamaların maliyeti üzerine %10 (yüzde on), kar ilavesi ile bulunacak miktarıgeçemez.
  • Abonenin binasının brüt alanı üzerinden hesaplanacak Bağımsız Bölüm Sayısında (BBS), 200 m2’ye kadar alan içinBBS = 1 alınır, bundan sonraki ilave her 100 m2 ye kadar alan için abone bağlantı bedeli 570,50 (üç yüz elli),TL artırılır.
  • Abone bağlantı bedeli beş yıllık sürenin bitiminden sonra lisans süresinin bitimine kadar ilgili mevzuatkapsamında Kurul tarafından belirlenir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
TOP